Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:• de website: iedere webpagina waarin AanVeluwe.nl een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;• AanVeluwe.nl de bevoegde uitgever van de webpagina;• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

AanVeluwe.nl besteedt er uiterste zorg aan om de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het is niet toegestaan de website of onderdelen daarvan op welke wijze dan ook te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AanVeluwe.nl. AanVeluwe.nl behoudt zich het recht de afbeeldingen op de webpagina’s ten alle tijden te actualiseren en/of aan te vullen. Alle geplaatste afbeeldingen zijn indicatief. Aan geen van de afbeeldingen kunnen rechten worden ontleend. Op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder toepassing.

Behoudens deze disclaimer, is AanVeluwe.nl niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Onder koppeling wordt geen bekrachting van die bestanden verstaan. De website van Aan Veluwe kan tevens links bevatten naar websites van derden. AanNoordzee is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze verbonden websites. Aan Veluwe behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Aan Veluwe  de toegang tot de webpagina monitoren. U zal Aan Veluwe , diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden. Onderlinge verwijzingen: Linken en verwijzen naar pagina’s van AanVeluwe mag altijd; het web bestaat tenslotte bij de gratie van onderlinge verwijzingen. Hiervoor zijn gratis banners te downloaden van de site. Aan Veluwe stelt het wel op prijs op de hoogte te worden gesteld van eventuele verwijzingen.

Op vraag van AanVeluwe.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen door AanVeluwe.nl naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde producten en/of diensten. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina verzendt. Het bezoeken van een webpagina biedt AanVeluwe.nl de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen zoals de door u gebruikte internetbrowser of door u gebruikte schermresolutie. Deze gegevens geven AanVeluwe.nl géén inzicht in uw identiteit maar enkel in de wijze waarop u de door ons aangeboden informatie benaderd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en dienen louter voor het optimaliseren van de kwaliteit en toegankelijkheid van de webpagina. Meer informatie omtrent privacy vindt u in ons privacy beleid. Op al onze diensten is de gebruikersovereenkomst van Aan Veluwe van toepassing. U kunt altijd contact opnemen mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben.

C mr. F.J. Van Eeckhoutte, ICT/IE-advocaat, Amersfoort, www.vaneeckhoutteadvocaten.nl

Privacy Statement

Aan Veluwe, gevestigd aan Sportlaan 1 1753 6861AG Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://aanveluwe.nl Sportlaan 1 1753 6861AG Oosterbeek met als postadres: Westerduinweg 34 1753 KA Sint Maartenszee +31(0)224563109 Mirja Klok-Brouwer is de Functionaris Gegevensbescherming van Aan Noordzee Hij/zij is te bereiken via mirjabrouwer@aannoordzee.nl

Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP), indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Aan Noordzee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken op grond van: - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Aan Noordzee analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer - E-mailadres Van iedere gast worden vervolgens de boekingsgegevens vastgelegd: - Boeker - Object - Datum gegevens - Gegevens betreffende het gezelschap - Overige gegevens betreffende de boeking - Betalingstermijnen - Betalingsgegevens - Opmerkingen van de boeker - Bron van de aanvraag Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aanveluwe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aan Veluwe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Ter uitvoering van een overeenkomst Commercieel belang

Aan Veluwe neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aan Veluwe) tussen zit. Aan Noordzee gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Stratech Automatisering voor het reserveringsprogramma, Holiday Media voor de online boeken functie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Wij bewaren gegevens onbeperkt mits de gast zelf verzoekt gegevens te verwijderen en of aan te passen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aan Noordzee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aanveluwe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Aan Veluwe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aan Veluwe verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aan Veluwe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aan Noordzee gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Aan Veluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aanveluwe.nl